Entertrainers – Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden

Lid: persoon/partij met een (geldig) Product van Entertrainers

Lidmaatschap: ontstaat nadat een persoon/partij een Product heeft aangeschaft bij Entertainers

Product: een product/dienst binnen het aanbod van Entertrainers, beschikbaar gesteld via de website en/of de Pay n Plan app.

Artikel 2: Algemeen en toepasselijkheid

2.1
Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Entertrainers. Het (post)adres van Entertrainers is Crouweldijk 50 3544 MX Utrecht, met het KvK-nummer 61794201. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@entertrainers.nl. Entertrainers heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie zal altijd op onze website (www.entertrainers.nl) beschikbaar worden gesteld.

2.2
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)verhoudingen tussen Entertrainers en personen/partijen, die zich via de website van Entertrainers, de Pay n Plan app of direct bij Entertrainers hebben aangemeld voor het kopen van producten en het volgen van trainingen/lessen binnen ons aanbod. Deze personen/partijen stemmen ermee in dat steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen in samenspraak met Entertrainers.

Artikel 3: Aanmelding, tarieven en betaling

3.1
Aanmelden bij Entertrainers kan op de volgende manieren: a) door registratie en aanmelding via de Pay n Plan app, b) door registratie en aanmelding via de website (www.entertrainers.nl).

3.2
De ingangsdatum van het lidmaatschap en betaling start in beginsel nadat persoon/partij zich heeft aangemeld om Product af te nemen. Van voorgaande kan in het geval van promotieacties (vanwege het feit dat deze veelal betrekking hebben om een startperiode in de toekomst) en/of in onderling overleg met persoon/partij worden afgeweken.

3.3
De online betalingen van producten wordt verzorgd door Pay n Plan en een samenwerkende payment service provider (Pay.nl). De eerste betaling gaat via IDEAL, hierna wordt (in het geval van een abonnement) het bedrag automatisch geïncasseerd. Voor personen/partijen die al geregistreerd zijn, kunnen betalingen tevens contant worden voldaan.

3.4
Bij stornering of andere oorzaak wordt de incasso bij de eerstvolgende incasso poging opnieuw kosteloos aangeboden. Indien het verschuldigde bedrag ook dan niet kan worden afgeschreven wordt een aanmaning verzonden waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.

3.5
Bij het niet tijdig voldoen van verschuldigde bedragen kan toegang tot de trainingen bij Entertrainers worden ontzegd, totdat het hele verschuldigde bedrag is voldaan.

3.6
Wanneer bij beëindiging van het lidmaatschap nog verschuldigde bedragen open staan, kan het lidmaatschap pas worden afgesloten na betaling van alle openstaande bedragen.

3.7
De tarieven behorende bij het aanbod van Entertrainers worden getoond op de website (www.entertrainers.nl). Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Entertrainers behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren. Leden worden tenminste een maand voordat de prijswijziging van kracht gaat hiervan op de hoogte gesteld.

3.8
Een lidmaatschap is strikt persoonlijk.

3.9
Rittenkaarten hebben een beperkte geldigheidsduur welke staan vermeldt bij de aankoop van het Product. Abonnementen hebben een vooraf vastgestelde minimum termijn welke vermeldt staat bij de aankop van het Product. Na verstrijken van deze minimum termijn is het Product maandelijks opzegbaar.

3.11
In het geval van ernstige blessures en/of ziekte(s) kan het (tijdelijk) stopzetten van lidmaatschap/betaling abonnementsgelden met Entertrainers bespreekbaar worden gemaakt. Het stopzetten met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

3.12
Entertrainers houdt zich het recht voor, bijvoorbeeld op basis van intake en/of de inhoud van het registratieformulier, om personen/partijen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Daarnaast is Entertrainers gemachtigd om personen/partijen te weigeren en/of eenzijdig het abonnement op te zeggen, zonder dat hierbij restitutie van abonnementsgelden is verschuldigd.

Artikel 4: Inschrijven en afmelden

4.1
Lid is verplicht om zich voorafgaand aan een les/training aan te melden via het daarvoor bestemde online reserveringssysteem (te benaderen via de Pay n Plan app of website), met inachtneming van de geldende inschrijftermijnen.

4.2
Persoon/partij kan zich vanaf drie weken voorafgaande tot aan start les/training inschrijven aan de hand van het dan geldende rooster. Inschrijven kan tot een uur voorafgaand aan de start les/training.

4.3
Afmelden kan tot een uur voorafgaand aan de start les/training, tevens via het daartoe bestemde reserveringssysteem. Zonder en/of bij niet-tijdige afmelding wordt één (1) ‘rit’ in rekening gebracht. In overleg met (en na goedkeuring van) Entertrainers kan van voorgaande worden afgeweken.

4.4
Entertrainers heeft het recht om het rooster tussentijds aan te passen. De laatste roosters zullen altijd gelden en zullen beschikbaar worden gesteld in de Pay n Plan app en op de website.

4.5
Entertrainers heeft tot het tijdstip van aanvang van een les/training het recht deze, bij onvoldoende belangstelling, te annuleren. In dat geval wordt een in rekening gebrachte ‘rit’ gecrediteerd (niet afgeschreven).

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

5.1
Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van het aanbod van Entertrainers, is geheel voor eigen risico.

5.2
Lid heeft in het geval van bestaande blessures/ziekte/andere ongemakken de verantwoordelijkheid dit te onderkennen en zorg te dragen voor tijdig melden hiervan aan Entertrainers en/of instructeur/personal trainer.

5.3
Entertrainers en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel.

5.3
Lid zal zowel Entertrainers als de instructeur/instructrice vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

5.4
Entertrainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.

Artikel 6: Persoonsgegevens en privacy

6.1
Ieder lid is zich ervan bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan Entertrainers verstrekt, zoals onder meer naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van Entertrainers gebruikt.

6.2
Entertrainers kan foto’s of video’s maken van de lessen/trainingen voor gebruik op social media of op de website. Lid is hiervan op de hoogte en verleent zijn/haar toestemming hiervoor.

6.3
Lid verleent door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden aan Entertrainers toestemming om aanbiedingen van Entertrainers per e-mail en anderszins toe te sturen.

Artikel 7: Website

7.1
De verstrekte informatie op de website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

7.2
Hoewel Entertrainers de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Entertrainers niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Lid doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de persoonsgegevens, tenzij er aan de zijde van Entertrainers sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

7.3
De websites van derde partijen waarnaar op de website (hyper)links zijn opgenomen, worden niet door Entertrainers gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Entertrainers aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

Artikel 8: Klachten

In geval van klachten met betrekking tot Entertrainers dient men zich te wenden tot de instructeur/instructrice en/of tot Entertrainers (telefonisch en/of per email).

Artikel 9: Openingstijden

9.1
Entertrainers is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

9.2
Op officiële en erkende feestdagen en schoolvakanties is Entertrainers gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te sluiten.

9.3
Entertrainers houdt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden, verbouwing, vakanties of onvoorziene gebeurtenissen de openingstijden aan te passen. Wanneer deze sluiting minder dan een week bedraagt, heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde abonnementskosten en/of gelden.

Artikel 10: Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Entertrainers geldt het Nederlands Recht.

Artikel 11: Tot slot

11.1
Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende huisregels van Entertrainers.

11.2
Het lid verklaart zich door inschrijving bij Entertrainers akkoord met de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden.